מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד ולא מסחרי.

מטרת האתר היא להעמיד לרשותכם מגוון של תכנים ומידע בנוגע לתכנית הקשר הרב דורי בבית התפוצות, בשותפות המשרד לשוויון חברתי ומשרד החינוך הכוללים, בין היתר, קבצים, איורים, תמונות, קישורים וכיוצ"ב, והשימוש בו הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

עצם השימוש באתר ו/או במאגר יהווה הסכמה ללא סייג לתנאים הכלולים ב"תנאי שימוש" אלה, על כן נודה לכם אם תקדישו מזמנכם לקריאת התנאים הללו בעיון לפני שתעשו שימוש באתר.

בית התפוצות שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש הללו, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יחול מרגע פרסומו. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

האתר מנוהל ומופעל על-ידי בית התפוצות בע"מ (חל"צ), מרחוב קלאוזנר תל אביב (להלן: "בית התפוצות" ו/או "מפעיל האתר"). בכל מקום בו מפורטת העדר אחריות בית התפוצות, הכוונה גם להעדר אחריותם של עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים.

א.           כללי

1.       המידע המסופק באתר מונגש לכם בצורה חופשית וללא תשלום ואין בעיון או בשימוש בו משום יצירת כל הסכם ו/או כל התחייבות בין המשתמש לבין בית התפוצות ו/או מי מטעמו ו/או כל אדם אחר הקשור בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לאתר ו/או למידע המצוי בו.

2.       חלק מהתכנים, הצילומים, הטקסטים וכיוב' (להלן: "מידע" או "התכנים") הכלולים באתר,  נמסרו על ידי הציבור הרחב והמשתמשים השונים, ולפיכך עשוי להופיע בעריכה שאינה אחידה ובית התפוצות לא מתחייב ביחס ל התאמתו עבור תכלית או שימוש כלשהם ולא יהיה  אחראי למידת הדיוק או לנכונות תוכנו.

3.       המשתמשים באתר מחויבים לפעול בהתאם להוראות כל דין, בכלל זאת חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים, בתום לב, תוך אחריות אישית שלא להפר את החוק. אין להכניס לאתר תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של מידע המוגן בזכויות יוצרים, מסמכים פרטיים המוגנים על ידי חוק הגנת הפרטיות, מדגמים, פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר וכיוב'.

4.       לאור העובדה כי חלקים רבים מהמידע והתכנים המופיעים באתר נמסרו בידי משתמשים, בית התפוצות לא יהיה אחראי להפרה של דיני הקניין הרוחני, בכלל זאת לא להפרות זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של מסמכים פרטיים, מדגמים, פטנטים וסודות מסחריים, והאחריות בגין מעשים אלה מוטלת על המשתמשים לבדם.

5.       המאגר כולל בין היתר גם תכנים, יישומים וכלים שבבעלות צדדים שלישיים, שימוש בניגוד לתנאי השימוש יכול להוות הפרת זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת השייכת לצדדים שלישיים.

6.       האפשרות המוענקת למשתמשים להעתיק מתוך האתר מידע, בכלל זאת טקסט ו/או תמונה ו/או כל נתון אחר, מוגבלת לפרטים אשר צוין לגביהם במפורש שניתן לעשות כן ובהתאם לתנאי השימוש שצוינו. אפשרות זו הינה בבחינת רשות לשימוש עצמי, שלא לצורכי שיווק, פרסום או מסחר .

7.       בכל שימוש במידע הנכם נדרשים ליתן קרדיט מתאים ליוצר, ככל שזהותו מצויינת, לבעלי המידע / האוסף, לתכנית הקשר הרב דורי ולבית התפוצות, בצורה ברורה ובולטת. בכל מקום שהדבר אפשרי יש להוסיף קישור לאתר www.ravdori.co.il.

8.       האתר פתוח לשימוש כלל הציבור. חלק מהשירותים טעונים הרשמה. ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים אלו לאחר השלמת תהליך הרשמה, ולאחר שהתקבלה הסכמתך לתנאי השימוש. אין להעביר, בתמורה ו/או ללא תמורה, את חשבונך לצד שלישי. בית התפוצות מאפשר לפרסם מידע ותכנים של המשתמש ולחלוק אותם עם משתמשים אחרים בכפוף לאמור בתנאי השימוש כאמור להלן.

9.       בעת השימוש באתר יכול שיצטבר בידי בית התפוצות מידע אודות הדפים בהם צפיתם, השירותים והמידע שעניינו אתכם, זמן שהייתכם באתר, הפעולות שביצעתם באמצעות האתר ועוד. בית התפוצות רשאי לשמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלו, כמו גם בנתונים שתמסרו בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי תנאי השימוש ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת, בין היתר, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

10.   המידע הנ"ל שישמש את בית התפוצות לצורך כך יהיה מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אתכם אישית. בית התפוצות יהיה רשאי למסור את המידע הסטטיסטי לצד ג', ובלבד שאין הנתונים מאפשרים זיהוי שלכם .

11.   אין המשתמש רשאי ליצור מאגר אחר על בסיס מאגר המידע של בית התפוצות, אין להעתיק, להפיץ ולפרסם את המאגר, כולו או חלקו, ללא הסכמת בית התפוצות מראש ובכתב. אין להשתמש במאגר באופן העלול לשבש ו/או לפגוע במאגר.

ב.           זכויות יוצרים קניין רוחני

1.       זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים ובמידע הכלול בו הינם בבעלות  בית התפוצות או בבעלותם  של צדדים שלישיים, שהרשו  לבית התפוצות להשתמש בהם במסגרת האתר.

2.       המשתמשים רשאים לעשות "שימוש הוגן" בחומר לפי הכללים הקבועים בחוק זכויות יוצרים. המצטט מתוך החומרים באתר חייב לציין את המקור לציטוט/ים. אסור לעשות בחומר כל סילוף פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה פוגענית ביצירה העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם המידע בכל מקום, פורמט או זמן, ובכל אמצעי המדיה על סוגיה (רדיו, טלויזיה, עיתונות וכו') לרבות אמצעים דיגיטליים, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי הזכויות במידע. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר, במאגר או במידע הכלול  בו.

3.       יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

4.       משתמש המעביר, מוסר או מעלה מידע המיועד לפרסום באתר מאשר כי הנו בעל מלוא הזכויות בו  וכי הוא  רשאי למסרם לפרסום. משתמש שימסור מידע שאינו בבעלותו ואין לו הרשאה לאפשר שימוש בו במסגרת האתר, יישא בכל ההשלכות המשפטיות שינבעו מדרישה או תביעה שתוגש בגין הפרת זכויות במידע.

5.       בית התפוצות עושה כל מאמץ למנוע הפרות זכויות ובמידה ויתגלה כי בוצעה הפרה יעשה מאמץ מיידי להסיר המידע המפר מיד עם פניית בעלי הזכויות במידע .

ג.            קישורים

1.       באתר נמצאים קישורים (links) או הפניות לאתרים אחרים אשר אינם בבעלות בית התפוצות ושנועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ומאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים באתרים האחרים אינם מתפרסמים על ידי בית התפוצות או מטעמו והוא איננו אחראי, שולט או מפקח עליהם. העובדה שאתר בית התפוצות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. בית התפוצות עושה כמיטב יכולתו שההפניות יהיו לאתרים ראויים בלבד אבל יתכן שתמצאו שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או שהנכם סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. בית התפוצות אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל נזק  שייגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

2.       ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. לעניין קישורים לאתרים חיצונים, אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין בית התפוצות לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, אין לבית התפוצות כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו ואין הוא אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

3.       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בית התפוצות איננו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופעים באתרים אליהם יגיעו באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר בית התפוצות.

4.       בית התפוצות איננו מתחייב כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל, וכן הוא רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.

ד.           העדר אחריות

1.       השרות מוצע כמות שהוא, "As Is", ובית התפוצות אינו נושא באחריות לגבי השירות ו/או להתאמת השירות לצורכי המשתמשים, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש.

2.       בית התפוצות אינו נושא בכל אחריות לתכנים שנמסרו על ידי משתמשים באתר, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על מי שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים דעה או עמדה של בית התפוצות ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

3.       כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ"ב, אין בית התפוצות אחראי לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.

4.       האחריות בגין השימוש באתר ומאגרי המידע של בית התפוצות מוטלת על המשתמש בלבד.

5.       בית התפוצות מאבטח את המידע באתר באמצעות מערכות לאבטחת מידע מתקדמות. יחד עם זאת, הוא אינו יכול להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשבים ובית התפוצות איננו אחראי לכל נזק שייגרם לנתונים ו/או מסמכים ו/או מאגרים ו/או כל מידע אחר שנמסר לחזקתו ומצוי במאגרי המידע ובכלל זה אובדן הנתונים והמידע כאמור.

6.       בית התפוצות אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו, ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בית התפוצות או מי מספקיו.

7.       בית התפוצות לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירות.

8. בית התפוצות לא יישא בכל אחריות לפרסומים של צדדים שלישיים כתוצאה מפרסום תכנים באתר, לרבות לא לפרסומים או למידע או לתכנים המופיעים במנועי חיפוש כגון גוגל, בינג וכיוב' ובכלל זאת לא יהיה אחראי להסרת תכנים שפורסמו באתרים אלו (כגון אינדקס מנוע החיפוש).

ה.           תכנים שהמשתמשים מוסרים לפרסום

1. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה למשתמשים זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

2. בית התפוצות אינו נושא בכל אחריות לתכנים מכל סוג שהוא ובכל פורמט שהוא שהמשתמשים מוסרים לפרסום, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהשימוש בהם חלה על מי שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת או עמדת בית התפוצות ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

3. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר ו/או במאגרי המידע של בית התפוצות, חלה על השולח/הכותב האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על הכותב להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר לפרסם את התכנים הבאים:

·         כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

·         כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

·         כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

·         כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס");

·         סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

·         כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

·         כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

·         כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

·         כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

·         כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

·         כל תוכן העלול להטעות צרכן;

·         כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

·         כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי בית התפוצות בפרט;

·         כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

4.       בית התפוצות רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי שימוש אלה או שנעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בבית התפוצות או במי מטעמו. כמו-כן, יהיה רשאי בית התפוצות במקרה זה למנוע מכם פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות בית התפוצות לפי כל דין.

5.       החליט בית התפוצות לפרסם תוכן שנמסר – הוא רשאי לערוך, לשנות, לקצר, כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו.

6.       למען הסר ספק, לא יהיה בהטלת מגבלות כאמור על-ידי בית התפוצות כדי לגרוע מחובת המשתמשים לציית לתנאי תקנון שימוש זה, או לדין הכללי, או לגרוע מאחריותם על-פי מהנ"ל. כמו-כן, אין באמור כדי להטיל על בית התפוצות איזו חובה לפקח או לנטר תוכן כלשהו באתר.

7.       תכנים ו/או חומרים שמועלים על ידי משתמשי האתר לרבות משתתפי תכנית הקשר הרב דורי יכללו בחומרי הארכיון של בית התפוצות.

8.       התכנים הנמסרים על-ידי משתמשי האתר לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. זכרו: עליכם לנהוג בזהירות במסירת התכנים.

9.       למניעת ספקות מובהר כי עצם העלאת תכנים ו/או סיפורים על ידי המשתתפים בתכנית הקשר הרב דורי באתר, מהווה הסכמה של המשתתפים לשימוש שיעשו בית התפוצות ו/או המשרד לשיוויון חברתי ומשרד החינוך בחומרים ו/או בסיפורים הללו, למטרות חינוכיות, שיווקיות, פרסום ויחסי ציבור, לרבות במסגרת תערוכות שיוצגו בבית התפוצות.

ו.            שינויים באתר והפסקת השירות

1.       בית התפוצות שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתימצא לנכון, בהתאם להחלטתו הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.

2.       לא תהיה למשתמשים כל טענה או תביעה כלפי בית התפוצות בגין ביצוע שינויים כאמור, או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

3.       בית התפוצות רשאי להחליט בכל עת להוריד את האתר ולהפסיק לספק את השירותים באמצעותו.

4.       אנו מאחלים לכם שימוש מועיל בשירותים המוצעים באתר. נשמח לקבל תגובות והערות.

ז.            שיפוי

1.       הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

2.       בנוסף, תשפה את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה בגין כל טענה תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי בקשר עם מידע או תכנים שמסרת לפרסום.

ח.           דין ומקום שיפוט

1.       על השימוש באתר ומאגרי המידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון שימוש זה או מהשימוש באתר ומאגרי המידע הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב ולהם בלבד.

2.       בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר תוכלו לפנות אלינו באמצעות טופס "צרו קשר".

ט.ל.ח

קראתי ואני מסכים לתנאי השימוש